رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

سد فرنق خمين - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سد فرنق خمين

 

سد روستاي فرنق خمين واقع در 18 كيلومتري خمين به اليگودرز يك سد خاكي غير همگن با هسته رسي شبيه به سد كمال صالح با ارتفاعي حدود 205 متر و گنجايش معادل 8 ميليون متر مكعب آب قسمت سينه كش سد با تخته سنگهاي منظمي پوشيده شده كه به آنها ريپ رپ مي گويند اين تخته سنگها روي ماسه هاي بدنه سد چيده مي شوند تا از فرسايش تدريجي سد جلوگيري كرده و بدين ترتيب موجب استحكام بدنه سد شوند سد فرنق بين درياچه سد و روساي فرنق واقع شده است اما افسوس كه امسال بر اثر خشكسالي سقف آب درياچه پايين آمده و باعث نگراني هاي منطقه شد با اين وجود آب درياچه آنقدر هست كه بتوان از آن بهره برد

کلمات کلیدی:

اليگودرز - خمين - روستاي فرنق- سد فرنق خمين - سد كمال صالح - دریاچه

Farnaq dam of Khomein

The dam of Farnaq village of Khomein is located in 18 kilometers of Khomein. It is non-homogeneous embankment dam with a clayey core which is similar to Kamal Saleh dam. It is 250 meters high and has a reservoir capacity of 8 million cubic meters. The slope part of dam is covered with regular slates which are called riprap. These slates are arranged on the sands of dam body to prevent from gradual erosion and so it makes dam body strong. Farnaq dam is located between the lake of the dam and Farnaq village. But unfortunately this year the drought has come down the water level of the lake and it was cause for concern in the region. However there is so much water in the lake that could be used.

Key word:

Khomein - Farnaq village-Farnaq dam of Khomein -embankment dam - Kamal Saleh dam-

 

{gallery}tolidatTasviri/91/SFarnagh{/gallery}