رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

زندگی در هفتاد قله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زندگی در هفتاد قله

زندگی در هفتاد قله

 

منطقه هفتاد قله در شرق اراک، 30 کیلومتری شمال خمین و 15 کیلومتری شمال غرب محلات واقع است.

از دیدگاه اکولوژیک منطقه 70 قله را می توان را می توان یک اکوتوم بین نواحی کوهستانی، نیمه کوهستانی و صحرایی دانست که 3 اکوسیستم عمده را شامل می شود

این منطقه دارای نوعی رویش استپی یا نیمه بیابانی است که از اقلیمی خشک برخوردار است.

کلمات کلیدی:

اراک - منطقه هفتاد قله - نواحی کوهستانی - نیمه کوهستانی- صحرایی- رویش استپی- نیمه بیابانی


Haftad Gholle

Haftad Gholle is located in the East Arak , 30 km north of Khomeini and 15 km North West Mahalat.

Ecological view of the 70 peaks can be considered an ecotom between the mountainous areas , semi- mountainous and desert As the three major ecosystems are included .

This region has a growing steppe or semi-desert That the climate is dry .

Key word: Arak- Haftad Gholle- mountainous areas - semi- mountainous- desert - dry