رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

رونق قلمزنی روی مس در استان مرکزی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رونق قلمزنی روی مس در استان مرکزی

دانلود

 200 هنرمند فعال در رشته هنری قلمزنی روی مس در استان مرکزی فعالیت می کنند که منجر به رونق تولید این هنر دستی در استان مرکزی شده استاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

               
    __   __   __   __   __   __