راهپیمایی 22 بهمن93 -نراق2

 

تصاویر راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه 93 در شهر نراق

ارسال کننده تصاویر عباس آقا حسینی از شهرستان نراق می باشد