رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

دکتر عبدالعظیم قریب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر عبدالعظیم قریب

 

 

 

عبدالعظیم قریب گرکانی متولد 1258 مدرس و متخصص دستور زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1344 در گذشت.

عبدالعظیم قریب فرزند میرزا علی مقدمات زبان فارسی و عربی را در زادگاه خود آموخت. در نوجوانی به تهران رفت و نزد استادان بزرگ آن روزگار زبان و ادبیات عربی، علم اصول و هیئت و نجوم را فراگرفت و زبان فرانسه را در مدرسه دارالفنون آموخت. استاد عبدالعظیم قریب گرکانی نخستین کسی بود که دستور زبان فارسی را در قالبی ساده و روشن تدوین کرد و تدریس آن را بصورت یک درس مستقل در مدارس رواج داد. بخاطر تلاشهایش در جهت تدوین و تحقیق و نگارش دستور زبان فارسی او را پدر دستور زبان فارسی نوین می دانند.

کلمات کلیدی:

عبدالعظیم قریب گرکانی – مدرسه دارالفنون - مدرس - دستور زبان - پدر دستور زبان فارسی - ادبیات فارسی- ادبیات عربی - زبان فرانسه - علم اصول-


Doctor Gharib

Abdolazim Gharib Garakany, birth in 1258, teacher and specialist in Persian literature and language grammar, died in 1349.

Abdolazim Gharib, the son of Mirza Ali, learned preliminaries of Persian and Arabic language in his birth place.

In youth, he went to Tehran and learned Arabic literature and philosophy and logic science and astronomy from great professor of the time and learned French language at Darolfonoon school.

Professor Abdolazim Gharib Garakany was the first person who compiled Persian language and grammar as a simple and clear form and propagated its teaching as a independent lesson at schools.

For his attempts in compiling and researching and writing of Persian language grammar, he is called as the father of new Persian language grammar.

Key word:

Abdolazim Gharib Garakany- teacher- Persian literature- language grammar- Arabic language- French language- Darolfonoon school