رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

دلایل روشن - نمایش محتوای صدا

 

 

دلایل روشن

دلایل روشن

 

دلایل روشن


 

قرآن کریم آخرین کتابی است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است و ایات آن در طول رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بر ایشان نازل شده است.

آیات الهی قرآن کریم دلایل روشنی است برای وحدانیت خداوند متعال، پیامبری محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بهترین وسیله برای هدایت بشر به سوی سعادت.

کلید واژه ها:

دلایل روشن، قرآن کریم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هدایت بشر، رسالت پیامبر اکرم (ص)


Kay words:

Quran, prophet of Islam, god