رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

دزد بد شانس به کاه دان زد - نمایش محتوای صدا

 

 

دزد بد شانس به کاه دان زد

دزد بد شانس به کاه دان زد

 

دزد بد شانس به کاه دان زد

نام طنزی است که در آن آقا دزده که دزد بدشانسی بوده به خانه مراد و گلنسا میره برای دزدی، اما...

کلید واژه:

مراد و گلنسا، دزد بد شانس، دزد به کاه دادن زد

Unlucky thief:

In this fun program Unlucky thief goes to the poor house (Morad and golnesa house) and he was upset, finaly he bought some new good poor familly.

Key words:

Morad and Golnesa, unlucky thief, poor family.