رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

درناها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

درناها

 

اوراسيا خاكستري روشن از گروه درناها است سرو جلو صورتش تيره است و خط سفيد از پشت تا سطح بيروني چشمش كشيده شده است سطح پشتي و پاهايش تيره تر از سطح شكمي است طول آن 15سانتي متر و وزنش حدودا 5/5 كيلوگرم و پهناي بالهايش تا 2 متر هم ميرسد پروازش سنگين و با شكوه است

کلمات کلیدی: درنا – اوراسيا– پرواز- خاکستری روشن- پاهاي تيره

Cranes

Ourasia has light grey color and its head and face has dark color and a white line is drawn from behind to external of its eye. Their back and feet are darker than its ventral surface. Its length is 15 CM and its weight is about 5/5 KM and the width of their wings is rarely 2 meters and its Fly is light and glorious.

Key word: Ourasia – Crane- fly – eye –feet