داروی بتاهیستین

 

داروی بتاهیستین برای درمان نوعی بیماری گوشی به کار می رود، که به وسیله فشار آب زیاد داخل گوش درونی به وجود می اید.

این دارو از تهوع و سرگیجه ای که به وسیله این بیماری بروز میدهد جلوگیری میکند و یا موجب کاهش آنها می شود.

همچنین برای درمان صدای زنگ در گوش موثر است.

اشکال این دارو که به صورت قرص می باشد سه بار در روز و بعد از غذا مصرف می شود و اندازه دوز مجاز مصرفی آن 24 تا 48 میلی گرم در روز است.

اثرات این دارو ظرف یک ساعت پس از شروع درمان با دارو ظاهر می شود تاثیر آن به مدت 6 تا 12 ساعت پس از قطع مصرف دوز دارو در بدن دوام خواهد داشت.

از عوارض مصرف این دارو می توان به تهوع  و سردرد اشاره کرد.

کلمات کلیدی: داروی بتاهیستین، بیماری گوشی، تهوع، عوارض دارو، صدای زنگ در گوش، سردرد