رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

خواص انگور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خواص انگور

 

خواص انگور


انگور یکی از محصولات مهم تولیدی در استان مرکزی است. به خصوص انگور روستای هزاوه در ایران معروف است. که فرآورده های مغذی از آن بدست می آید. شیره انگور هزاوه، باسلوق هزاوه، از مهمترین این محصولات فرعی است.

کلید واژه ها:

انگور هزاوه، باسلوق هزاوه، استان مرکزی

Kay words:

Hezave Grapes, Hezave Baslogh,Markazi province,