خاک سرافرازان

شناسه : 346266773

 

نام شعر: خاک سرافرازان

 

شاعر: اکبر دانش طلب

_________________________________

 

 این سرزمین عاشقان ای میهن من ای مهر تو پیوسته با جان و تن من ای بسته بت خون شهیدان عهد و پیوند ای آبروی کرخه و کارون و اروند خاک سرافرازان پاک اندشه ایران ای خطه ی مردان غیرت پیشه ایران رستم تبارانت همه آزاده کیشند با رادی و مردانگی همزاد و خویشند با ههر مولا بیعتی دیرینه دارند نور ولایت از علی در سینه دارند تو آسمان آبی آیینه پوشی تو پاکزادی پاک خواهی پاک جوشی تا یاد یزدان در دلی تو کرده ریشه دور از تو چشم اهرمن بادا همیشه مرز و کران آبی ات خوشید گون باد شور خلیج فارست در ما فزون باد 

_________________________________