رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

خانه آفتابی (زنده) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خانه آفتابی (زنده)

 

    {flv}khanehaftabi{/flv } 

برنامه خانه آفتابی هر روز بجز پنجشنبه ها وجمعه ها، به مدت یک ساعت از سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی پخش می شود

خانهآفتابیبرنامهخانوادهسیمایشبکهآفتاباستانمرکزیاستکهبامحتوایتامینورشدبهداشتوسلامتجسمیوروانیخانواده،ترویجاخلاقاسلامیدرخانوادهواصلاحوارتقاءآگاهیهایاقتصادیخانوادهروزهایشنبه تا چهارشنبهساعت10:40 دقیقهازاینشبکهپخشمیشود

آرم،وله،پلاتویمجری،بحث کارشناسی، گزارش روستا،موسیقیوتصویر،بهسویسلامت،آشپزی، خواص خوراکی ها، تازههاوکلامپایانیآیتمهای  اینبرنامه را تشکیلمیدهند

شایانذکراستضبطوپخشبرنامهخانهآفتابیتاپایانسال90ادامهخواهدداشت.

عوامل برنامه خانه آفتابی عبارتند از:

تهیه کننده:  فاطمه بیاتی

کارگردان تلویزیونی: مصطفی گرانمایه- احمد رمضانی

مجری: سارا خدامی – الهه پرسون

صدابردار: زهرا محمدی

تصویررداران: حمید کاظمی – مهدی هاشمی

دستیار صدا و تصویر: علی شعبان

تدوین: فهیمه حاج علی بیگی – مهدی جمال آبادی

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __