رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

حکیمانه - نمایش محتوای صدا

 

 

حکیمانه

حکیمانه

 

حکیمانه


 

پندهایی است از حاضرجوابی شخصیت های داستانی یا تاریخی که با نکته سنجی ضمن رعایت زبان طنز و به گونه ای که به مخاطب خودش برنخورد، موضوعی را بیان می کند.

این برنامه چند پند حکیمانه با زبان طنز و به لهجه محلاتی است، که نکته های مهمی برای زندگی دارد

کلید واژه ها:

حکیمانه، حاضر جوابی، نکته سنجی، زبان طنز


Kay words:

Wise, Repartee, Discerning, Irony