سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

حواصیل خاکستری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حواصیل خاکستری

 

این پرنده پر و بال خاکستری و سرو گردن سفید دارد. 93 سانتی متر طول ونوار چشمی پهن و سیاهرنگی دارد. در حال پرواز گردنش را جمع و به شکل s می گیرد، پروازی قوی و شکوهمند دارد، دمش کوتاه و بالهایش در پرواز گرد دیده می شود و از توانایی پرواز طولانی ودر ارتفاع بلند هنگام مهاجرت، برخوردار است.
کلمات کلیدی:

پرنده - حواصیل خاکستری– پرواز - دم کوتاه - پر و بال خاکستری - سرو گردن سفید


Grey Havasil


Grey Havasil has grey feather and white head and neck .they have 93 cm length and a black and wide rand around their eyes .they tuck their neck and it forms like S, this bird has strong and wonderful flight, their tail is short and their wing are rounded in flight. Grey Havasil can fly for long time and in high height in their migration.
Key word: fly- bird-Grey Havasil – neck – head