جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

جلسه مشترک هیاتهای اجرایی بازرسی و نظارت خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه مشترک هیاتهای اجرایی بازرسی و نظارت خنداب

جلسه مشترک هیاتهای اجرایی بازرسی و نظارت خنداب

جلسه مشترک هیاتهای اجرایی بازرسی و نظارت خنداب

 

در جلسه مشترک رئیسان و اعضای هیات اجرایی/ بازرسی و نظارت دور دوم انتخابات مجلس ، در خنداب بر فعالیت عوامل اجرایی / بازرسی و نظارتی بر اساس قانون و پرهیز از جانبداری از نامزدها تاکید شد.