رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تنها راه نجات - نمایش محتوای صدا

 

 

تنها راه نجات

تنها راه نجات

 

تنها راه نجات


این داستان کوچک (داستانک) به موضوع بخشندگی و از خودگذشتگی و نقش آن در نجات انسان می پردازد.

کلید واژه ها: داستانک، تنها راه نجات، بخشندگی، از خودگذشتگی.

Kay words:

Short story, Dedication, Bounty,