اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶

تغیر نام اردگاه مراقبتی شهید غربی ابراهیم آباد اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

تغیر نام اردگاه مراقبتی شهید غربی ابراهیم آباد اراک

شناسه : 348559174

تغیر نام اردگاه مراقبتی شهید غربی ابراهیم آباد اراک

تغیر نام اردگاه مراقبتی شهید غربی ابراهیم آباد اراک

بنا بر اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نام اردوگاه مراقبتی شهید غربی ابراهیم آباد اراک به اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی ابراهیم آباد اراک تغییر نام پیدا کرده است.