تصاویر 22بهمن93 اراک

 

تصاویرحماسه غرور آفرین مردم همیشه در صحنه مردم اراک  در روز چهارشنبه مصادف با  22 بهمن 93