تریبون مردم خمین

Loading the player...

 

 سخنی از مردمی خمین از تریبون انتخابات