رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

بز کوهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بز کوهی

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بز کوهی 70 قله حاکم صخره های سنگی صعب العبور آن است که از قرنهای گذشته شهرت و آوازه به سزایی دارد. از اجداد بز اهلی است و جسته اش کمی بزرگ تر از آن است. جنس نر بزها را کل می گویند. کل های بزرگ و پیر شاخ های بلند و شمشیر مانندی دارند که طول شاخشان گاهی به 150 سانت نیز می رسد.

بارداری آنها 160 روز طول می کشد و بزغاله درست 2 روز پس از تولد می توانند روی صخره ها راه بروند. دست و پاهای کوتاه و سم های محکم و شکاف دار این حیوان امکان ضخره نوردی را آسان می کند.

کلمات کلیدی:حیوانات-بز کوهی– بز اهلی– بزغاله –

Chamois

Chamois lives in impassable rocky cliffs which has a great reputation from past centuries. It is the ancestor of domestic goat and its body is slightly larger. Male chamois is called Kal. Big and old Kals has long horns which are like sword and sometimes the length of their horn is 150 centimeters. Theirpregnancylasts160days and justtwodays after birththekidscanwalkon the rocks. Short hands and legs and strong clovenhoovesofthe animalmake it easytorock climbing.

Key word:animal–Chamois- Male chamois

 

 

 

 

     

 
" در نگاه بیشتر ببینید "