برندگان 4سوق همدلی تابستان-هفته اول

 

برندگان چهار سوق همدلی تابستان-هفته اول

ردیف نـام و نـام خـانـوادگی
   
1 فاطمه وروانی
2 الهام حیـــدری
3 مهـدی آنجـفی از مرزیجریان
4 مریم رشیـــدی از اراک
5 فرامرز عبــدی از شازند
6 زهــرا یــوسـفی از دلیـجان
7 نسریـن فــلاح از میلاجــرد
8 علی جعفری اصل از خمین
9 نرگس ساقی جو
   

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __