برندگان کانون مهر -هفته آخر خرداد

 

برندگان برنامه کانون مهر در هفته آخر خرداد

  1. محمد حسین فرجی از خمین

  2. بتول علی یاری