برندگان کانون مهر نیمه دوم مرداد

 

برندگان برنامه کانون مهر در نیمه دوم مرداد ماه 94

  • معصومه صابری

  • رضا رجبی

  • خانم بخشی

  • لیلا فعلی

  • سمیه اکبری نژاد