برندگان کانون مهر

 

 1- زهرا شهوه

 2- نیلوفر چاهکی

 3- مریم یاقوتی