برندگان چهارسوق همدلی- هفته دوم مرداد

 

برندگان چهارسوق همدلی- هفته دوم مرداد ماه

ردیف نام و نام خانوادگی شــماره تمــاس
1 هانیه نجفی 2007 - - - 0936
2 رقیه آقایی 6221 - - - 0918
3 خدیجه رمضی 6498 - - - 0918
4 مرضیه خشمی 1181 - - - 0916
     

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __