برندگان چهارسوق همدلی شهر خمین

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • حسین معافی
  • کریم صبوری فرد
  • ریحانه رودیان
  • حدیثه رحمتی نژاد
  • جمشید عباسی
  • سید حمید رفیعی
  • مریم اسدی

 

توضیحات :

 

برندگان چهارسوق همدلی مربوط به شهر خمیناشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __