برندگان چهارسوق همدلی- شهر تفرش

 

شــــهر تفــرش

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر/روستا

1

طیبه صیادی

0685

0933

تفرش

2

قربان

9156

0918

تفرش

3

اعظم طرخورانی

4898

0918

تفرش

4

 محمد رضا حیدری

9176

0910

تفرش

5

 دانیال عنایتی

8218

0918

تفرش

6

 محمد فراهانی

5002

0918

تفرش

7

زهرا افشاری

2554

0918

تفرش

8

یوسف افشار راد

9327

0918

تفرش

9

رحمان کلانتری

3324

0918

تفرش

10

یزدان کاوسی

0422

0918

تفرش

11

اکرم صابری

3623

0918

تفرش

12

مجتبی نظری

9902

0918

تفرش

13

نرگس جعفری

8095

0918

تفرش

14

خاجی

0428

0918

تفرش

15

محمد ابراهیمی

3165

0918

جاورسیان

16

هلن فریس آبادی

6078

0912

تهران

17

 نسرین هاشمی

3619

0918

اناج

18

محمد اشتیانی

9358

0918

اراک

19

امیر محمد جمالو

0599

0918

کمیجان

20

نجاری

3496

0918

ساروق

           
 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __