برندگان چهارسوق همدلی - شهر آشتیان

 

شهرستان  آشتیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

 زینلی

9524

0918

اشتیان

2

حسین استرابی

9312

0918

اشتیان

3

مجتبی کمالی

7409

0918

اشتیان

4

سزاوار

8372

0919

اشتیان

5

علی اکبر شاکری

7029

0918

اشتیان

6

خطیبی

0104

0918

اشتیان

7

 طهماسبی

9527

0918

اشتیان

8

بهروز زینلی

3142

0918

اشتیان

9

 برازنده

0395

0918

اشتیان

10

 مهدیه محبی

0765

0918

اشتیان

11

 بهنام

4153

0939

اشتیان

12

علی محسن ابادی فراهانی

0132

0901

اشتیان

13

مجید

8651

0910

اشتیان

14

 حسین ترکمن

9208

0918

اشتیان

15

 منصوره  شیدایی

9870

0918

تهران

16

 محمد شیری

4238

0918

اشتیان

17

 معصومه محسنی

0105

0918

اشتیان

18

میر حسین لطفی

3906

0918

اشتیان

19

عباس اعلائی

1567

0919

اشتیان

20

علی هاشمی

8937

0918

اشتیان

21

زهرا حسنی

4980

0918

اشتیان

22

جواد فیضی

3044

0918

اشتیان

23

سعید چنگی

9047

0912

اشتیان

24

گودرزی

0292

0918

فراهان

25

 شهربانو نوده فراهانی

0229

0918

تاج اباد

26

وحید عیسی ابادی

6658

0918

کمیجان

27

محمد طالب خامه

4121

0936

اراک

28

فاطمه قدیم ملالو

2645

0919

رحمت اباد زرندیه

29

 مجید عسگری

6749

0912

شهریار

30

اکرم روشن

4811

0918

اراک

31

هادی اسفندیاری

2802

0918

شهباز

32

اعظم ولاشجردی

1827

0937

ولاشجرد

33

محمد ده نمکی

0569

0937

ده نمک

34

غلامرضا رازقی

2839

0936

دلیجان

35

علی اسدی

5887

0918

خاتم اباد

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __