برندگان چهارسوق-شهر مهاجران

 

شــهر مهـاجــران

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

کریم خانی

9906

0919

مهاجران

2

سیمرا حسین خانی

3100

0913

اراک

3

محمد مهدی ریاحی

1688

0912

 

4

حاجیان

9890

0912

مهاجران

5

مینا

4046

0916   

مهاجران

6

ساجده رحیمی

1727

0918

مهاجران

7

شهلا میرزایی

5594

0918

مهاجران

8

دهقان پور

5748

0918

 

9

اسلامی

2175

0918

خمین

10

سمیه اکبری

2702

0918

مهاجران

11

محمد گل

0447

0918

آشتیان

12

هاشمی

6563

0918

خمین

13

زهرا شعبانی

9855

0918

مهاجران

15

محمد لشنی

5833

0918

مهاجران

16

صبا خندابی

5089

0918

خنداب

17

بهمن ربیعی

7608

0918

مهاجران

17

خانم مؤمنی

2025

0918

مهاجران

18

شاهرخی شاهی

8502

0918

مهاجران

19

میرزائی

7278

0919

مهاجران

20

حمیدرضا تنها

7029

0921

مهاجران

21

ترلان

5194

0933

مهاجران

22

مریم کروندی

3318

0933

مهاجران

23

رحمانی

0679

0935

مهاجران

24

عادل جعفری

2839

0936

دلیجان

25

علی کوچکی

2497

0936

نوبران

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __