برندگان چهارسوق -شهر فرمهین

 

شهر فرمهین

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر/روستا

 

علی  ونکی

4239

0918

فراهان

 

 محمد فولادی

9796

0937

فرمهین

 

 عباس رمضانی

4456

0918

 خمین

 

 فرزاد سربندی فراهانی

3655

0919

 فراهان

 

 فهیم نژاد

5237

0901

 خنجین

 

حسن مختاری

9827

0918

 فرمهین

 

 مریم اناری

7049

0918

 فرمهین

 

سجاد اسفینی

5203

0918

فرمهین

 

 مهدی خلت ابادی

0411

0918

اراک

 

فاطمه علوی پور

7492

0918

اراک

 

 مهدی غیاث ابادی  فراهانی

4048

0918

 فرمهین

 

  طاهره ماستری

5213

0918

فرمهین

 

 رحیمی فر

0354

0918

فرمهین

 

 خانم فراهانی

3555

0939

فرمهین

 

 سید باقر طباطبایی

3105

0918

فرمهین

 

 داود کریمی

2283

0918

فرمهین

 

 سمیرا مهراذین

1157

0918

فرمهین

 

سید مجتبی دادستانی

4522

0918

 فرمهین

 

مهتاب دفتری

1079

0918

فرمهین

 

رضا بهرامی

9209

0918

حصار خنداب

 


اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __