برندگان چهارسوق-شهر شازند

 

شهر شازند

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

محدثه درویشی

3455

0910

شازند

2

آریا بهاری

4775

0918

شازند

3

محمود موسوی

1069

0918

شازند

4

غلامی

1244

0918

شازند

5

وحید حیدری

5177

0918

شازند

6

شمسی

4363

0918

شازند

7

حسین هدایتی

8238

0918

کزاز شازند

8

زهرا شیرازی

6519

0918

شازند

9

رضا  اله دادی

3995

0918

کلاوه شازند

10

سیدمحمود کریمی

0849

0918

اکبرآبادشازند

11

مهدی قاسمی

1715

0918

شازند

12

مختار کاظمی

0372

0918

شازند

13

عسل هاشمی

7234

0918

شازند

14

مریم الطافی

4052

0918

شازند

15

محمد رضایی

4364

0918

خمارباغی

16

هادی معاشدی

3375

0918

میلاجرد

17

رضا امین

2003

0919

ساوه

18

پگاه امیدی

7989

0933

اراک

19

مهدی مجیدی

2003

0936

اراک

20

سعید مرادی

0243

0937

اکبرآباد

21

عمران دهواری

4368

0938

بلوچستان

22

علی اکبرآقایی

4364

0918

بازنه

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __