برندگان چهارسوق-شهر دلیجان

 

شــهرسـتان دلیـجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

کوثر رجبی

3277

0918

دلیجان

2

حسین مرادی

7292

0918

دلیجان

3

سعید صفری

4840

0918

دلیجان

4

مجتبی بختیاری

7417

0918

دلیجان

5

محمد رنجبر

5094

0919

دلیجان

6

سید علی قهاری

3884

0918

دلیجان

7

مجتبی قربانی

0567

0913

دلیجان

8

ستایش قاسمی

6045

0918

دلیجان

9

وحید صادقی

2874

0918

دلیجان

10

مهدی هاشم بیگی

0414

0918

دلیجان

11

احمد بیگی

4210

0918

دلیجان

12

زهرا ابراهیمی

3780

0937

دلیجان

13

اسماعیل ابراهیمی

9709

0918

دلیجان

14

عطا الهی

4859

0930

دلیجان

15

خداوردی

0518

0918

دلیجان

16

رویا دهقانی

4893

0918

دلیجان

17

مرضیه صادقی

7928

0939

دلیجان

18

سجاد جلالی

5580

0938

دلیجان

19

الهه شفیعی

2161

0936

دلیجان

20

محمد امین جعفری

3466

0910

دلیجان

21

عصمت سادات محمدی

5113

0938

ساروق

22

محمد نظامی

5610

0918

شازند

23

نیایش حیدری

2054

0918

اراک

24

علیرضا اسعدی

6447

0918

تفرش

25

ابوالفضل نیتی

2151

0918

کمیجان

26

نعمت رجبی

0167

0918

توره

27

هیبت اله احمدی

4852

0918

آدشته

28

عباس مردای

2862

0918

نوران

29

راضیه محمدی

9037

0938

آستانه

30

رضا کمیزی

2560

0918

گاوخانه

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __