برندگان چهارسوق-شهرستان قورچی باشی

 

شهرستان قورچی باشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

محدثه قربانی

4217

0918

قورچی باشی

2

فاطمه مرادی

8475

0918

قورچی باشی

3

خ دالایی

7004

0935

قورچی باشی

4

محمد ابوالحسنی

1223

0936

قورچی باشی

5

سکینه رضایی

7861

0918

قورچی باشی

6

ام لیلا زارعی

1907

0918

قورچی باشی

7

حمزه عرب

1425

0918

لرستان

8

جعفری

7252

0918

قورچی باشی

9

معصومه چراغی

3750

0938

قورچی باشی

10

صبا واشقانی

6247

0918

کرج

11

ابوالفضل موسوی

2269

0918

قورچی باشی

12

بهرامی

5789

0918

خنجین

13

معصومه آقاجانی

9523

0918

قورچی باشی

14

زهره مظاهری

5753

0938

قورچی باشی

15

زهرا حمزه لویی

7993

0918

خمین

16

فاطمه مجرد

5642

0938

نوبران

17

فاطمه

2358

0918

اراک

18

فاطمه سادات حسینی

3418

0933

قورچی

19

محمد کرمی

6833

0918

میلاجرد

20

علی میرزاخانی

1520

0918

اراک

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __