برندگان چهارسوق-شهرستان شهباز

 

شهرستان شهباز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر /روستا

1

علی کوهی

5525

0918

شهباز

2

علی اصغر عبدلی

3613

0918

شهباز

3

محبی

6163

0937

شهباز

4

حمید رضا فرجی

5024

0918

شهباز

5

مهدی علی دادی

5227

0918

شهباز

6

ن  رستمی

3075

0918

شهباز

7

سید داود میراحمدی

3395

0933

شهباز

8

مریم بیگی

8095

0918

شهباز

9

مجید مهرابی

7653

0937

شهباز

10

علی اصغر میراحمدی

6743

0918

شهباز

11

نعمت بیگی

3035

0935

شهباز

12

سحر صابری

7413

0939

شهباز

13

محمد مهدی میرزایی

9936

0938

شهباز

14

جواد امیرحسنی

4169

0919

رازقان

15

جواد محمودی فرزام

8256

0918

میلاجرد

16

مرضیه محمدی

7518

0901

اراک

17

محمد امیدی

7348

0918

قدمگاه

18

مینا رحیمی

6858

0918

شازند

19

محمد حامدی

6563

0918

آستانه

20

سارا بیگلری

6650

0918

قورچی باشی

21

احسان خدادادی

2598

0918

ساوه

22

سیدجواد طیبی

7313

0918

شهباز

23

فتانه اکبری

5705

0935

اراک

24

جلال الیاسی

2435

0939

تفرش

           
 

 

 

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __