برندگان ویژه برنامه روز قدس

 

اسامی برندگان ویژه برنامه روز قدس

  • محمد مهدی حدادی
  • سکینه عظیمی
  • محمد امین سلیمانی
  • حمید رضا قلعه نویی
  • مسعوده علی محمدی

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __