برندگان مسابقه پیامکی کانون مهر

نام برنامه : کانون مهر
  • کبریا میرزاخانی راد
  • اکرم السادات صادقی
  • حمیدرضا جدیدی
  • محمد مهدی کاظمی

 

توضیحات :

 

برندگان مسابقه پیامکی کانون مهر نیمه اول شهریور ماه