برندگان مسابقه همگام با ورزش -هفته آخر آبان 94

 

برندگان مسابقه برنامه همگام با ورزش هفته آخر آبان ماه

نام و نام خانوادگی                 شماره تماس

1 - علی مقدسی پور                       0161 - - - 0911

2- محسن مظفری                           0918 - - - 019

3- هادی جلائی                             8680 - - - 0912

4- علی میرزاخانی                          4389 - - - 0918

 

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __