برندگان مسابقه برنامه هفت ماندگار

نام برنامه : هفت ماندگار
  • حسین میر امینی
  • الهام تشکری
  • بهنار صدفی نژاد
  • کوشا فرجاد چراغی
  • شیرین داوود آبادی
  • یونس شیرر محمدی
  • عفت باقری

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

               
    __   __   __   __   __   __