برندگان مسابقه برنامه موج آشنا

 

برندگان مسابقه برنامه موج آشنا

  • مجید راهزانی

  • افخم بختیاری

  • علی دهقانی

  • آقا/خانم مجله زاده

  • مریم علی همت