برندگان مسابقه برنامه ایستگاه جوانی

نام برنامه : ایستگاه جوانی
  • رضا عسگری
  • مرضیه بری
  • خانم/آقای عمو حسینی
  • خانم / آقای قنبری
  • فاطمه حاجعلی
  • طیبه فراهانی
  • مرتضی جعفری

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مسابقه برنامه ایستگاه جوانی شبکه صدای استان مرکزی