جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

برندگان مسابقه برنامه «هفت سین» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه برنامه «هفت سین»


برندگان مسابقه برنامه «هفت سین»نام و نام خانوادگی

شماره تماس
1-
سید آرمان هاشمی پور - اراک
2552 --- 0935
2-
رقیه بابا کریمی - خمین
2494 --- 0937
3-
مهدی انوری - خمین
1383 --- 0918
4-
حسین عبدی - اراک
6012 --- 0918
5-
علی نصیری - آستانه
4457 --- 0938
6-
مجید چاهکی - شازند
6897 --- 0918
7-
فاطمه خشمین - هندودر
0297 --- 0918
8-
نسرین حاج علی بیگی - تهران
9667 --- 0912
9- 
زهرا چاقری - فرمهین
6904 --- 0918
10-
محمد خانکی - ساوه
6100 --- 0936
11-
سید مصطفی نقیبیان - خمین
0454 --- 0918
12-
مریم احمدی - اراک
6849 --- 0937
13-
محمد تقی شهرجردی - اراک
5837 --- 0937
14-
اعظم شهبازی - اراک
9196 --- 0918
15-
یاسین کرد علی - آستانه
4628 --- 0918
16-

مجتبی حیدری - خمین

4105 --- 0918
17-

حمید مهزاد - اراک

7088 --- 0918
18-

مریم کریوند - شهر مهاجران

3202 --- 0936

19-

داوود فتحی - مهاجران

9163 --- 0918

20-

امیر قلی رفیعی - شازند

8562 --- 0918

21-

عزت الله داود آبادی - داود آباد

8635 --- 0918

22-

احمد شیخی - خمین

5084 --- 0918

23-

زهرا خشمین - هندودر

3709 --- 0918

24-
مریم رحیمی - اراک
4403 --- 0918
25-
اشرف رفیعی - اراک
3934 --- 0918
26-
سید امین هاشمی - اراک
1809 --- 0918
27-
احسان بردبار
6398 --- 0935
28-
وحید صادقی - اراک
5945 --- 0918
29-
صغری واشقانی فراهانی - فرمهین 0976 --- 0918
30-
الهام مظاهری مقدم - اراک
9947 --- 0918
31-
مهیار نیک نژادیان - اراک
1232 --- 0937
32-
علی جوهر زاده - دزفول
2582 --- 0939
33-
الهام محمدی - تهران
9820 --- 0918
34-
الهه خانجانی - خمین
0228 --- 0918
35-
الهه بابایی - شازند
5206 --- 0918
36-
محمود حبیبی - محلات
2050 --- 0912
37-
قربانعلی ترابی - محلات
2173 --- 0912
38-
اشرف السادات حسینی
0073 --- 0919
39-
محمد حسن مددی
0568 --- 0918
40-
آمنه لاچین - ساوه
9463 --- 0937
41-
حسین خدابخشی - تفرش 2879 --- 0912
42-
قنبر علی محمودی - خمین
5549 --- 0918
43-
بهمن نادی - اراک
4652 --- 0918
44-
رضا صالحی - اراک
2337 --- 0918
45-
مهدی ملکی - اراک
8781 --- 0918
46-
زهرا مهر آبادی - اراک 4784 --- 0918
47-
حمید رضا لطیفی - اراک
6271 --- 0935
48-
زهره جوهر زاده - اهواز
7752 --- 0936
49-
زهرا جباری - ساوه
4440 --- 0935
50-
حسین حسینی - محلات
3225 --- 0919


9463 --- 0937اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __