جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

برندگان مسابقه ایستگاه جوانی در دهه فجر - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان مسابقه ایستگاه جوانی در دهه فجر

 


برندگان مسابقه برنامه ایستگاه جوانی

در ایام دهه فجرنام و نام خانوادگی

تاریخ
_

محمد عباسی - خمین

سه شنبه - 91/11/24
_ ابوتراب فراهانی

_
فهیمه رحیمی - قدمگاه
_ فاطمه رضایی ولاشجردی
چهار شنبه - 91/11/25
_
مینا رواقی

_ مهدی حیدر پور - زرندیه
_
مهدی اسماعیلی - خمین
پنج شنبه - 91/11/26
_ سید محمد رضوی
_ -
_
محمد کارگر
شنبه - 91/11/28
_ ناهید مجادی زاده

_ سعید سخن پژوه - اراک
_ حمید رضا پور محمودی - تفرش
یکشنبه - 91/11/29
_ محمود حامدی فرد - کمیجان

_
منیر یاراحمدی - اراک
_ علی دهقانی
دوشنبه - 91/11/30
_
اسدی - خمین

_ محمد نظم آبادی - اراک
_
مهدی رضایی مطلق
سه شنبه - 91/12/01
_ ریحانه تدریسی

_ مسعود حامدی خواه - کمیجان