برندگان مسابفه برنامه امیدهای فردا

نام برنامه : امیدهای فردا
  • عارفه محمدی
  • اکرم بختیاری
  • سمیه شعبان نژاد
  • نوشین قلعه نویی