برندگان تیر ماه مسابقه ترنج-تیرماه 94

 

اسامی برندگان مسابقه ترنج - تیرماه 94

  • سمیه فلاح
  • زهرا زارعی
  • مرضیه زارعی
  • مریم زارعی
  • میلاد علیدادی
  • معصومه محمدی خواه
  • فاطمه جوادی
  • اعظم کریمی
  • قلایی
  • زهره غیاث آبادی