برندگان تیرماه برنامه همگام با ورزش

 

اسامی برندگان تیرماه برنامه همگام با ورزش

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
1 یوسف زنگارکی 1673 - - - 0918
2 علیرضا کاظمی  2243 - - - 0938
3 علی اکبر تلخابی 5968 - - - 0918
4 عباس بداغی 7640 - - - 0918
5 محمد جهانی  5947 - - - 0935
6 نفیسه اسدی 4429 - - - 0918
7 سیده پویا احمدی  1149 - - - 0933
8 زهرا احمدی  2402 - - - 0918

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __