برندگان برنامه کانون مهر در نیمه اول مرداد

 

برندگان برنامه کانون مهر در نیمه اول مرداد

  • مهرداد حسنی
  • بهجت مختاری بهزاد
  • فاطمه داوود آبادی
  • بتول سید زاده گلزله