برندگان برنامه همگام با ورزش - 4دی ماه

نام برنامه : همگام با ورزش
  • محسن صفری - اراک
  • جعفر یوسفی - شازند
  • آتنا راهزانی
  • محمد قراوعی
  • فریده بهادری - اراک

 

توضیحات :

 

برندگان فوق مربوط به برنامه همگام با ورزش در تاریخ 4 دی ماه 94 می باشداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __