برندگان برنامه همگام با ورزش

نام برنامه : همگام با ورزش
  • پیمان برخورداری
  • خانم / آقای محمدی
  • خانم / آقای فتحیان
  • رحیم خانمحمدی
  • پرویز معتمدی
  • حسن داوودی
  • مجید میرزایی
  • مریم رضایی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان برنامه ورزشی همگام با ورزشی مورخ سوم و هفدهم اردیبهشت 95اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

               
    __   __   __   __   __   __