برندگان برنامه ندای آدینه

نام برنامه : ندای ُآدینه
  • مریم بیات-اراک
  • محمد رضا اصلانی راد
  • اکرم السلادات پیرهادی
  • سید مهدی مقدسی پور
  • مجید سلیمی
  • هوشمند وحیدی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان مهر ماه  برنامه ندای آدینه مورخاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __