برندگان برنامه ساعت 160

 

برندگان برنامه ساعت 160  (هفته دوم مرداد)

 

  • مجید بادران
  • زهرا رحیمی